AV – Algemene verkoopvoorwaarden voor de website www.comptoirdestissus.fr

Preambule

MARA TEXTILES is de uitgever en beheerder van de website www.comptoirdestissus.fr. Het doel is de online verkoop van stoffen en naaiaccessoires. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden regelen alle contracten die worden afgesloten vanaf de website die toegankelijk is via het URL-adres www.comptoirdestissus.fr. Ze worden afgesloten tussen: Het bedrijf MARA TEXTILES en de individuele of professionele KLANT, anderzijds zullen de KLANT en het bedrijf MARA TEXTILES gezamenlijk de PARTIJEN genoemd worden.

Belangrijk: ELKE BESTELLING OP DE SITE www.comptoirdestissus.fr impliceert DE VERPLICHTE AANVAARDING ZONDER VOORBEHOUD, DOOR DE KLANT, VAN DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN (AVV). ONDER DEZE VOORWAARDEN ZIJN DE PARTIJEN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1. DEFINITIES

De hieronder vermelde termen hebben de volgende betekenis in deze ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN:

PRODUCTEN: Verwijst naar alle producten die beschikbaar zijn op de website www.comptoirdestissus.fr.
E-COMMERCESITE: Verwijst naar de website die toegankelijk is op www.comptoirdestissus.fr. Het groepeert alle webpagina’s die worden gehost en producten die worden aangeboden aan KLANTEN.
De KLANT: Verwijst naar de contractant van het bedrijf MARA TEXTILES die de kwaliteit van particuliere klant/consument garandeert zoals gedefinieerd door de Franse wet en jurisprudentie.
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN of GCS: Verwijst naar het onderhavige contract dat geacht wordt door de PARTIJEN te zijn aanvaard.
LEVERING: De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de datum van de eerste aanbieding van de PRODUCTEN op het leveringsadres dat door de KLANT werd opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

Artikel 2. DOEL VAN HET CONTRACT

Het doel van deze AGV is het vastleggen van de contractuele bepalingen met betrekking tot de respectieve rechten en plichten van de PARTIJEN in verband met de verkoop van PRODUCTEN op de E-COMMERCE SITE.

Artikel 3. WIJZIGINGEN VAN DE AGV

MARA TEXTILES kan deze AGV te allen tijde wijzigen. De KLANT wordt op de hoogte gebracht van de aard van deze wijzigingen zodra deze op de website www.comptoirdestissus.fr zijn geplaatst.
De wijzigingen worden van kracht 1 maand/dagen nadat ze op de site zijn geplaatst. Alleen de GCS die gepubliceerd zijn op de dag van de bestelling zijn van toepassing. Ze worden onder de aandacht van de KLANT gebracht op het moment dat de bestelling wordt geplaatst door de KLANT, die ze zal hebben aanvaard vóór enige bevestiging van de bestelling.

Artikel 4. AARD VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

In geen geval verlenen deze AV de KLANT de status van werknemer, agent of vertegenwoordiger van MARA TEXTILES. De PARTIJEN verklaren verder dat deze AV in geen geval beschouwd kunnen worden als een handeling die een rechtspersoon of een andere juridische entiteit vormt, en dat elke vorm van “affectio societatis” formeel uitgesloten is van hun relatie. Het contract kan in het Frans of in een andere taal gesloten worden.

Artikel 5. AANGEBODEN PRODUCTEN

Alle PRODUCTEN worden door MARA TEXTILES zo nauwkeurig mogelijk beschreven op basis van door leveranciers verstrekte informatie. In sommige gevallen worden ook Franstalige instructies bij de PRODUCTEN geleverd. In geval van twijfel over de kenmerken van een PRODUCT, kan de KLANT contact opnemen met MARA TEXTILES op 05 61 70 44 68 (kosten van een lokaal gesprek worden niet in rekening gebracht). MARA TEXTILES kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig onbeduidend verschil tussen de foto van de PRODUCTEN op de E-COMMERCE SITE en het bestelde PRODUCT. Om de klant in staat te stellen de goederen voor aankoop te bekijken, bieden wij aan monster(s) op te sturen.
De bestelde PRODUCTEN en de promotionele aanbiedingen van MARA TEXTILES zijn alleen geldig zolang de voorraad strekt.
PRODUCTaanbiedingen en prijzen zijn alleen geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site en binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

Artikel 6. PRIJZEN

Alle bestellingen op de website www.comptoirdestissus.fr zijn betaalbaar wanneer de bestelling wordt geplaatst. KLANTEN kunnen hun bestellingen per creditcard betalen. De prijzen van PRODUCTEN kunnen op elk moment veranderen, afhankelijk van het prijsbeleid van MARA TEXTILES. De bestelde PRODUCTEN worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd. De weergegeven prijzen zijn inclusief de BTW die van toepassing is op de datum waarop het CONTRACT wordt afgesloten. Elke wijziging van het BTW-tarief kan weerspiegeld worden in de prijs van de PRODUCTEN.

Artikel 7. BESTELLING

– De bestelprocedure verloopt als volgt:
Kies het gewenste artikel en duid de te bestellen hoeveelheid aan. Volg de instructies, accepteer de Algemene Verkoopvoorwaarden en ontvang vervolgens een bevestiging van uw bestelling. In overeenstemming met artikel 1369-5 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het sluiten van een contract in elektronische vorm, kan de KLANT de details van zijn bestelling en de totale prijs ervan bekijken, eventuele fouten corrigeren, voordat hij de bestelling bevestigt om aan te geven dat hij deze accepteert. Het bedrijf MARA TEXTILES behoudt zich het eigendom van het PRODUCT(EN) voor tot de volledige betaling van de bestelling, d.w.z. de ontvangst van de prijs van de bestelling door het bedrijf MARA TEXTILES. Het bedrijf draagt de risico’s op de PRODUCTEN tot aan de levering ervan op het adres dat de KLANT heeft opgegeven op de bestelbon of op zijn klantenrekening. Overeenkomstig de bepalingen van het Franse Burgerlijk Wetboek, wordt het contract afgesloten bij de tweede klik van de bestelling, waarmee u uw winkelmandje bevestigt na de mogelijkheid te hebben gehad om het te corrigeren.

Artikel 8. LEVERING

De PRODUCTEN die beschikbaar zijn op de E-COMMERCE SITE kunnen geleverd worden in Frankrijk of in andere landen onder bepaalde financiële voorwaarden. De LEVERINGstermijn begint te lopen vanaf de volledige betaling van de BESTELLING. Deze periode zal gespecificeerd worden op de verificatiepagina van de bestelling van de KLANT. De KLANT is verplicht om de conformiteit van de geleverde goederen te controleren op het moment van de levering. Elke anomalie met betrekking tot het PRODUCT (ontbrekende PRODUCT in vergelijking met de bestelbon, beschadigd pakket, defecte PRODUCTEN, enz.) moet onmiddellijk bij de levering en zo snel mogelijk (14 dagen) worden aangegeven, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van artikel 9 van deze AV. Elke vergissing of wijziging die door de KLANT wordt aangebracht in een lopende leveringsbon, ongeacht de aard van de vergissing of wijziging, zal leiden tot een verlenging van de levertermijn volgens de voorwaarden bepaald door de E-COMMERCE WEBSITE. De hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de KLANT. In geval van een tekort aan voorraad, behoudt het bedrijf MARA TEXTILES zich het recht voor om een PRODUCT van gelijkwaardige kwaliteit en prijs te leveren of te annuleren en terug te betalen.

Artikel 9. CONFORMITEIT & WETTELIJKE GARANTIE

In geval van niet-conformiteit dient de KLANT MARA TEXTILES zo snel mogelijk na levering, overeenkomstig artikel 8 van deze AV, op de hoogte te brengen van alle niet-conformiteiten, in het bijzonder via de E-COMMERCE SITE op het onderstaande adres: www.comptoirdestissus.fr met de volgende informatie: ordernummer, naam, voornaam en adres; reden(en) van retourzending wegens niet-conformiteit. Deze garantie is echter beperkt tot normaal gebruik van het PRODUCT. Indien het gebrek aan conformiteit wordt aangetoond, kan de KLANT ofwel de herstelling van het PRODUCT verkrijgen binnen de 14 dagen, ofwel de vervanging ervan. In het geval dat de keuze van de KLANT kosten met zich meebrengt die duidelijk niet in verhouding staan tot de andere aangeboden optie, tot de waarde van het PRODUCT of tot het belang van het geconstateerde defect, behoudt MARA TEXTILES zich het recht voor om voor de tweede aangeboden oplossing te kiezen. Op dezelfde manier, in het geval vervanging of reparatie onmogelijk is, verplicht MARA TEXTILES zich tot terugbetaling van de prijs binnen 14 dagen, in ruil voor terugzending van het PRODUCT door de KLANT naar het adres dat op de verzendbon vermeld staat.MARA TEXTILES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zichtbare defecten die de KLANT heeft opgemerkt en waarvan hij zichzelf heeft overtuigd. Echter, in overeenstemming met artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek, zijn alle PRODUCTEN gedekt door de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die ze ongeschikt maken voor het doel waarvoor ze bestemd waren, of die hun bruikbaarheid zodanig verminderen dat de koper ze niet zou hebben gekocht, of er een lagere prijs voor zou hebben betaald, als hij of zij op de hoogte was geweest van deze gebreken.

Artikel 10. HERROEPINGSRECHT

MARA TEXTILES respecteert de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. Tijdens deze periode kan de consument op eigen kosten de PRODUCTEN die hem niet bevallen terugsturen. Deze periode gaat in op de dag na de dag van LEVERING van de bestelling van de consument. Alle retourzendingen moeten vooraf gemeld worden bij de Klantenservice van het bedrijf MARA TEXTILES per e-mail naar mara.textiles@orange.fr.
Uitzonderingen op het herroepingsrecht: producten gesneden stoffen, coupons en linten, op maat gemaakt of exclusief.
MARA TEXTILES raadt de consument aan de producten door Colissimo te laten retourneren met een aanbeveling of aanvullende verzekering die, indien van toepassing, een vergoeding garandeert voor de PRODUCTEN tegen de werkelijke marktwaarde in geval van verlies of beschadiging van deze goederen.
Dit herroepingsrecht wordt zonder boete uitgeoefend, met uitzondering van de retourkosten, die ten laste van de consument blijven. De waarde van de geretourneerde artikelen “Uitzonderingen op het herroepingsrecht: gesneden, op maat gemaakte of exclusieve producten” zal dan worden terugbetaald door het crediteren van de bankrekening (beveiligde transactie) in het geval van betaling per bankkaart, of per cheque in andere gevallen (portokosten niet terugbetaald). Met de toestemming van de KLANT, kan de waarde van de retourzending opnieuw worden gecrediteerd op de rekening van de KLANT in de vorm van een creditnota en zal deze worden afgetrokken van de volgende bestelling(en).
In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal het bedrijf MARA TEXTILES alles in het werk stellen om de consument terug te betalen bij ontvangst van de goederen “Uitzonderingen op het herroepingsrecht: producten gesneden stoffen, coupons en linten gemaakt, op maat of exclusief.

Artikel 11. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de exploitatie van de E-COMMERCE SITE kan MARA TEXTILES persoonlijke gegevens verzamelen. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. Deze site en de daaruit voortvloeiende verwerking van persoonlijke gegevens zijn aangemeld bij de Franse autoriteit voor gegevensbescherming (Commission Nationale Informatique et Libertés). Elke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend, in overeenstemming met de wet van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, door een eenvoudig verzoek per e-mail te sturen naar mara.textiles@orange.fr, voorzien van een identiteitsbewijs en een legitieme reden indien vereist door de wet.

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

Het bedrijf MARA TEXTILES kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-nakoming of slechte uitvoering van contractuele diensten die te wijten zijn aan de KLANT, inclusief tijdens het invoeren van de bestelling. MARA TEXTILES kan niet aansprakelijk worden gesteld, of geacht worden deze voorwaarden te hebben geschonden, voor een vertraging of niet-nakoming, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-nakoming verband houdt met een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en gerechtshoven.

Artikel 13. ALGEMENE BEPALINGEN

Het feit dat een van de PARTIJEN de toepassing van een clausule van deze AVV niet heeft geëist, hetzij permanent of tijdelijk, kan in geen geval worden beschouwd als een verklaring van afstand van die clausule. Deze AGV verlenen geen exclusiviteit op de levering van diensten, noch enige garantie van hoeveelheid of marktaandeel aan de KLANT. Indien een bepaling van deze AGV ongeldig is krachtens enige toepasselijke wet of verordening en/of een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft, zal deze bepaling als ongeldig worden beschouwd, maar dit zal op geen enkele wijze de geldigheid van de andere bepalingen beïnvloeden, die volledig van kracht blijven. In een dergelijk geval zullen de PARTIJEN samen een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de ongeldig verklaarde bepaling, met dien verstande dat de nieuwe bepaling zoveel mogelijk de geest en de economische impact op de PARTIJEN van de vervangen bepaling moet respecteren.

Artikel 14. ARCHIVERING VAN HET CONTRACT

De contracten die op onze website zijn afgesloten (gegevens met betrekking tot uw bestelling en de AV die van kracht waren op de datum van uw bestelling) worden gedurende 10 jaar gearchiveerd. U kunt toegang krijgen tot de gearchiveerde contracten door een verzoek per e-mail te sturen naar mara.textiles@orange.fr .

Artikel 15. KLACHTEN

Voor elke klacht kunt u contact opnemen met de klantenservice op het post- of e-mailadres van de verkoper dat vermeld staat in ARTIKEL 1 van deze AV.

De KLANT wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij in geval van een geschil in elk geval een beroep kan doen op conventionele bemiddeling, bij de bestaande sectorale bemiddelingsinstanties, of op elke alternatieve methode voor geschillenbeslechting.

Alle geschillen die voortvloeien uit de koop- en verkooptransacties die zijn afgesloten met toepassing van deze AVV en die niet in der minne zijn geschikt tussen de verkoper of door bemiddeling, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gewoonterecht.

BIJLAGE 1

Formulier voor herroeping

Datum __________

Dit formulier moet alleen worden ingevuld en geretourneerd als de Klant zijn bestelling op www.comptoirdestissus.fr wil herroepen, tenzij uitsluitingen of beperkingen van de uitoefening van het herroepingsrecht zijn opgenomen in de toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden.

Ter attentie van SARL, MARA TEXTILES

139 Avenue du Sers – 31140 SAINT-ALBAN – Frankrijk

Hierbij meld ik dat ik het contract voor de onderstaande goederen herroep:

– Bestelling van (datum aangeven) :

– Bestelnummer: ……………………………………….

– Naam klant: ……………………………………………………..

– Adres klant: …………………………………………………

…………………………………………………

Handtekening van de klant (alleen als dit formulier op papier wordt verzonden)