PERSOONSGEGEVENS

Definities
De Uitgever: De natuurlijke of rechtspersoon die de online openbare communicatiediensten publiceert.
De Site: Alle sites, webpagina’s en online diensten die door de Uitgever worden aangeboden. De Gebruiker: De persoon die de Site en diensten gebruikt.

1- Aard van de verzamelde gegevens

Tijdens het gebruik van de Sites kan de Uitgever de volgende categorieën gegevens over zijn Gebruikers verzamelen:
Burgerlijke staat, identiteits- en identificatiegegevens, enz.

2- Mededeling van persoonlijke gegevens aan derden

Geen communicatie aan derden
Uw gegevens worden niet aan derden bekendgemaakt. U wordt er echter van op de hoogte gesteld dat deze openbaar gemaakt kunnen worden op grond van een wet, voorschrift of krachtens een besluit van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke instantie.

3- Voorafgaande informatie voor de communicatie van persoonlijke gegevens aan derden in geval van een fusie/overname

Voorafgaande informatie en mogelijkheid tot opt-out voor en na de fusie/overname
In het geval dat wij deelnemen aan een fusie, overname of een andere vorm van overdracht van activa, verplichten wij ons om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen en u te informeren voordat deze worden overgedragen of onderhevig worden gemaakt aan nieuwe vertrouwelijkheidsregels.

4- Aggregatie van gegevens

Aggregatie met niet-persoonlijke gegevens
Wij kunnen geaggregeerde informatie (informatie over al onze Gebruikers of specifieke groepen of categorieën Gebruikers die wij zodanig combineren dat een individuele Gebruiker niet langer kan worden geïdentificeerd of vermeld) en niet-persoonlijke informatie publiceren, openbaar maken en gebruiken voor industrie- en marktanalyse, demografische profilering, promotie- en reclamedoeleinden en andere zakelijke doeleinden. Samenvoeging met persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn op de sociale accounts van de Gebruiker
Als u uw account verbindt met een account van een andere dienst met als doel cross-mailing, kan die dienst uw profielgegevens, aanmeldingsgegevens en andere gegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven om met ons te delen, delen. Wij kunnen informatie met betrekking tot al onze andere Gebruikers, groepen en accounts samenvoegen met de persoonlijke gegevens van de Gebruiker.

5- Verzamelen van identiteitsgegevens

Gratis raadpleging
Raadpleging van de Site vereist geen voorafgaande registratie of identificatie. U kunt dit doen zonder persoonlijke gegevens over uzelf te verstrekken (achternaam, voornaam, adres, enz.). Wij registreren geen persoonlijke gegevens alleen voor het raadplegen van de Site.

6- Verzamelen van identificatiegegevens

Gebruik van de identificatiegegevens van de gebruiker om contacten en commerciële aanbiedingen voor te stellen
Wij gebruiken uw elektronische identificatiegegevens om bestaande relaties per verbinding, e-mailadres of diensten te zoeken. Wij kunnen uw contactgegevens gebruiken om anderen in staat te stellen uw account te vinden, met name via diensten van derden en klanttoepassingen. U kunt uw adresboek uploaden zodat wij u kunnen helpen om mensen in ons netwerk te vinden of zodat andere Gebruikers in ons netwerk u kunnen vinden. Wij kunnen u en andere netwerkgebruikers suggesties doen op basis van de contactpersonen die uit uw adresboek zijn geïmporteerd. Wij kunnen samenwerken met bedrijven die incentives aanbieden. Om dit soort promoties en incentives te ondersteunen, kunnen wij uw elektronische identificatiecode delen.

7- Verzamelen van eindgegevens

Geen verzameling van technische gegevens
Wij verzamelen of bewaren geen technische gegevens over uw apparaat (IP-adres, internetprovider, enz.).

8- Cookies

Bewaarperiode cookies
In overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL worden cookies maximaal 13 maanden nadat ze voor het eerst op de terminal van de Gebruiker zijn geplaatst bewaard, net als de geldigheidsduur van de toestemming van de Gebruiker voor het gebruik van deze cookies. De levensduur van cookies wordt niet bij elk bezoek verlengd. De toestemming van de Gebruiker moet daarom aan het einde van deze periode worden verlengd.
Doel van cookies
Cookies kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden, met name om de aan de Gebruiker verleende diensten te optimaliseren, op basis van de verwerking van informatie over de toegangsfrequentie, de personalisatie van pagina’s, de uitgevoerde handelingen en de geraadpleegde informatie. U wordt geïnformeerd dat de Uitgever cookies op uw terminal kan plaatsen. De cookie registreert informatie met betrekking tot de navigatie op de dienst (de pagina’s die u hebt geraadpleegd, de datum en het tijdstip van raadpleging, enz.
Het recht van de Gebruiker om cookies te weigeren, deactivering met als gevolg dat de service niet naar behoren functioneert U erkent dat u ervan op de hoogte bent gesteld dat de Uitgever cookies kan gebruiken en dat u de Uitgever toestemming geeft om dit te doen. Als u niet wilt dat cookies op uw terminal worden gebruikt, bieden de meeste browsers u de mogelijkheid om cookies via de instellingsopties te deactiveren. U dient zich er echter van bewust te zijn dat sommige diensten mogelijk niet meer correct functioneren.
Mogelijke associatie van cookies met persoonlijke gegevens om de dienst te laten functioneren
De Uitgever kan browserinformatie verzamelen door het gebruik van cookies.

9 – Bewaren van technische gegevens

Duur van de opslag van technische gegevens
Technische gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de hierboven uiteengezette doeleinden te bereiken.

10- Bewaartermijn voor persoonsgegevens en anonimisering

Bewaring van gegevens voor de duur van de contractuele relatie

In overeenstemming met artikel 6-5° van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden, worden persoonsgegevens die het onderwerp zijn van verwerking niet langer bewaard dan nodig is om te voldoen aan de verplichtingen die zijn gedefinieerd bij het afsluiten van het contract of de vooraf gedefinieerde duur van de contractuele relatie.
Bewaren van geanonimiseerde gegevens na afloop van de contractuele relatie / na het verwijderen van accounts
Wij bewaren persoonlijke gegevens gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden beschreven in dit
Vertrouwelijkheidsbeleid. Na deze periode worden de gegevens geanonimiseerd en uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard en op geen enkele manier gebruikt.
Verwijdering van gegevens na accountverwijdering
Er worden middelen voor het wissen van gegevens ingesteld om te zorgen voor de effectieve verwijdering van gegevens zodra de opslag- of archiveringsperiode die vereist is om de vastgestelde of opgelegde doeleinden te vervullen, is bereikt. In overeenstemming met de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978 hebt u ook het recht om uw gegevens te wissen, waarvan u te allen tijde gebruik kunt maken door contact op te nemen met de Uitgever.
Verwijdering van gegevens na 3 jaar inactiviteit
Als u zich gedurende een periode van drie jaar niet hebt aangemeld op de Site, ontvangt u om veiligheidsredenen een e-mail met het verzoek om u zo snel mogelijk aan te melden, op straffe van verwijdering van uw gegevens uit onze databases.

11- Account verwijderen

Verwijdering van account op verzoek De Gebruiker kan zijn of haar Account te allen tijde verwijderen, door een eenvoudig verzoek aan de Uitgever OF via het menu Account verwijderen in de Accountinstellingen, indien van toepassing.
Account verwijderen in geval van overtreding van het Privacybeleid
Als u enige bepaling van dit Privacybeleid of enig ander document dat hierin door middel van verwijzing is opgenomen schendt, behoudt de Uitgever zich het recht voor om uw gebruik van en toegang tot de Diensten, uw Account en alle Sites naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of te beperken.

12- Aanwijzingen in het geval van een door de Uitgever vastgestelde inbreuk op de beveiliging

De Gebruiker informeren in geval van een inbreuk op de beveiliging
Wij verplichten ons ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een veiligheidsniveau te garanderen dat is afgestemd op de risico’s van onopzettelijke, ongeautoriseerde of illegale toegang, openbaarmaking, wijziging, verlies of vernietiging van uw persoonlijke gegevens. In het geval dat wij ons bewust worden van onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen op onze servers of die van onze serviceproviders, of van onbevoegde toegang die leidt tot de hierboven geïdentificeerde risico’s, verbinden wij ons ertoe om :
U zo snel mogelijk van het incident op de hoogte te stellen;
De oorzaken van het incident te onderzoeken en u op de hoogte te stellen;
Binnen redelijke grenzen de nodige maatregelen te nemen om de negatieve gevolgen en nadelen die uit het genoemde incident kunnen voortvloeien, te beperken.

Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval kunnen de in het bovenstaande punt uiteengezette verplichtingen met betrekking tot kennisgeving in het geval van een inbreuk op de beveiliging worden gelijkgesteld aan enige erkenning van schuld of verantwoordelijkheid voor het optreden van het incident in kwestie.

13- Overdracht van persoonlijke gegevens naar het buitenland

Geen overdracht buiten de Europese Unie De Uitgever verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van zijn Gebruikers niet buiten de Europese Unie over te dragen.

https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-mondehttps://www.cnil.fr/fr/la-protectiondes-donnees-dans-le-monde

14- Wijzigingen van het Privacybeleid

In geval van wijziging van dit Privacybeleid verbinden wij ons ertoe het niveau van vertrouwelijkheid niet substantieel te verlagen zonder de betrokken personen hiervan vooraf op de hoogte te stellen.
Wij verbinden ons ertoe u op de hoogte te brengen in het geval van een substantiële wijziging van dit Vertrouwelijkheidsbeleid, en het niveau van vertrouwelijkheid van uw gegevens niet substantieel te verlagen zonder u op de hoogte te stellen en uw toestemming te verkrijgen.

15- Toepasselijk recht en rechtsmiddelen

Arbitrageclausule U stemt er uitdrukkelijk mee in dat elk geschil dat kan ontstaan als gevolg van dit Privacybeleid, in het bijzonder de interpretatie of uitvoering ervan, zal worden voorgelegd aan arbitrage volgens de regels van het arbitrageplatform dat in onderling overleg is gekozen en waaraan u zich zonder voorbehoud zult houden.